امام جمعه لواسانات گفت: صدور حکم طبری و دیگرانی که در لواسان و ماجرای کلاک فساد و تخلف کردند، ما را امیدوار کرد که  رسیدگی به تخلفات و فسادهای دیگری که در لواسان و مناطق مشابه توسط مرور ادامه

اوقات شرعی