اگر قطع برق آن‌ها به این نحو و بدون برنامه دلیل بی‌کفایتی دولت روحانی نیست، دلیل چیست؟ خیانت؟ عصبانی‌تر کردن مردم؟ تحویل ویرانه به دولت بعد؟ زمینه‌سازی برای شورش؟
داستان بنزین را یادمان بیاید، آن‌وقت حق داریم مشکوک باشیم و قطعی‌های فعلی را عادی و صرف بی‌عرضگی ندانیم.

اوقات شرعی