حاج قاسم سلیمانی فرمانده و سردار جنگ را دیده بودیم، حاج قاسم شهید سرافراز را هم دیده بودیم. حاج قاسم عارف را ببینیم.
بینش توحیدی یعنی این عرفان ناب یعنی این: پادشاهان رفتند، داعش رفت، ما هم می‌رویم. فقط خدا باقی است.

اوقات شرعی