تا خدا در قلب ماست و ما فقط خدای سبحان را در قلب و اندیشه و گفتار و کردار در نظر داریم انقلابی هستیم
اما زمانی که من جای خدا را گرفت، طاغوت هستیم و بین ما و شاه و اربابان تفاوتی نیست.
معیار را از دست ندهیم.
انقلاب اسلامی بزرگ‌تر از هر اتفاقی است که شاید تلخ باشد.
اما آیا ما به بزرگی انقلاب اسلامی هستیم؟

اوقات شرعی