آقای روحانی در آیینه خود و عملکرد خود در دو انتخابات گذشته و هشت سال حکمرانی سراسر خسارت را دید و این سخنان به مثابه اعترافات از زبان او جاری شد. این سخنان حدیث نفس و اعتراف است، اگرچه خود گوینده معنای آن را درک نکند. اما خدا نوشته و در تاریخ هم ضبط است‌.

اوقات شرعی