حسن روحانی در جلسه هیات دولت سخنانی گفت که حقیقت آن اعتراف به سخنان و عملکرد خودش و همکارانش در طول ۸ سال ریاست بر دولت است‌.
دروغ و تهمت از واژگانی است که در تبلیغات دو دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری از تیم رسانه‌ای وی و شخص او زیاد شنیده‌ایم.
با کمال تأسف در این ۸ سال هم کم شنیده نشده است.
روی سخنان وی به هرکسی باشد، مخاطب اصلی خودش است.
و این حقیقت در پیشگاه خدای سبحان ضبط است و‌ تاریخ نیز فراموش نمی‌کند، حتی اگر گروهی بخواهند حافظه تاریخی مردم را پاک کنند.
آری این حدیث نفس را یادمان باشد تا بعد…

اوقات شرعی