مسئولیت در اسلام حقیقی دارد و حقیقت آن در این فیلم و صحنه واقعی از جبهه به نمایش درآمده است.

مدیر در نظام جمهوری اسلامی خادم مردم است و باید خود را حائل کند تا مردم به سلامت مسیر را طی کنند.

چقدر با دولت اسلامی فاصله داریم؟ با مدیر و کارگزار اسلامی؟ با حقیقت مسئولیت و مدیریت و قدرت؟ چقدر باید تلاش کنیم تا به حقیقت مسئولیت برسیم؟

حق نداریم ازپای بنشینیم و خسته شویم و ناامید و ناتوان و دل‌آزرده.

باید برویم. آری، مدیریت و مسئولیت هم جهاد است که مقدمه لازم آن جهاد با نفس است: اصلاح دائم درون تا بدانیم نوکر و خدمتگزار مردم هستیم، نه آقا بالاسر.

این دولت اسلامی است که هنوز تحقق نیافته است و ما از آن عقب هستیم.

اوقات شرعی