برای مثال در جمهوری اسلامی باید بستر عدالت اجتماعی فراهم شود و این یکی از اهداف نظام اسلامی است. بله تحقق و بسط عدالت اجتماعی به نحوی که شایسته جامعه اسلامی است، فقط در دولت اسلامی ممکن است که دولت به معنای تمام عادل است و فساد در آن حداقل یا منتفی است. همین قدر کافیست..

اوقات شرعی