بیدل می‌گوید: قرب الهی جنون دارد و قرب دنیا هوش. در اینجا دانش‌ها مصروف تعلق اسباب است و آن‌جا هر چه غیر اوست، فراموش. پس معاملات اهل دنیا با اهل الله راست نیاید و اطوار اصحاب شعور هم نسبت به مجنون نشاید. “نسخه دل، ص ۱۳۲” ما کجا ایستاده‌ایم؟ جنون یا هوش؟

اوقات شرعی