با جهانگیری موافق نیستم، اما این سخن او را خیلی پسندیدم که “بودجه چوب ادب سیاستمداران است، به ویظه سیاستمدارانی که شعار می‌دهند.” وی با پوست و گوشت و خون خود این جمله را درک کرده است، زیرا بدجوری بودجه، او، رئیس و دولت مطبوعش را ادب کرد. شاید از شعار دست بردارند! امکان دارد؟!

اوقات شرعی