جان پدر کجاستی بیانی عمیق، شدیداً عاطفی، بسیار تلخی است از عمق پدری که نگرانی وجود او را گرفته است. هیچ اشغالگری، چه آمریکا، چه شوروی سابق، و چه هر مستکبری توان فهم عمق آن را ندارد. تاریخ گواه است که داستان دانشگاه کابل به سادگی و صراحت حکایت دردی است آشکار از خباثت انسانی.

اوقات شرعی