امام حکیم ما چندین بار عقلانیت را به محاسبه درست و صحیح تفسیر کردند، ترس و انفعال هیچ ربطی به عفل ندارد، بلکه خود جهالت است: “ترسوها حق ندارند اسم عقلانیت را بیاورند، ترسیدن و فرار کردن و میدان را خالی کردن، اسمش عقلانیت نیست. ترسوها جاهل هستند و از عقل بهره ندارند.

اوقات شرعی