آخر قصد من تویی، غایت جهد و آرزو / تا نرسد به دامنت، دست انید نگسلم (سعدی) چقدر زیبا سروده است، هرچه و هرکس غیر از خدا را برگزینیم، ضرر کردیم. اهل معرفت – چون امام خمینی، آخر قصدشان اوست که ناله می‌زنند: شهادت می‌دهم یک کار هم برای خدا نکردم. ما کجا هستیم و آن‌ها کجا؟

اوقات شرعی