مومنان این‌گونه هستند! امام خمینی: اهل آخرت با هم در صلح و صفا هستند؛ قلب‌هایشان مملو از محبت خدا و بندگان خداست. محبت به خدا، موجب محبت به کسانی است که به خدا ایمان دارند؛ محبت بندگان خدا، همان ظل محبت خداوند است، سایه محبت الله می‌باشد. [جهاد اکبر: ۱۹]

اوقات شرعی