سید سعید لواسانی، استاد دانشگاه:رودربایستی
ما وقتی می‌نویسیم چه‌بسا در رودربایستی پروپاگاندای تبلیغاتی غربی‌ها و اذناب آن در ایران یا دوستان خود هستیم، به این دلیل حقیقت را چنانچه هست بازتاب نمی‌دهیم، زیرا می‌ترسیم به ارتجاع و مرور ادامه

سیدسعید لواسانی، استاد دانشگاه: گذشتگان میراث گرانبهایی برای ما به‌جای گذاشته‌اند؛ گنجینه‌ای ارزشمند به نام تاریخ و سنت‌های آن ‌که باید از آن درس‌ها بیاموزیم و عبرت‌ها بگیریم. ما به‌مثابه ایرانی مرور ادامه

به‌نظر می‌رسد که نیروی پنهان فتنه اخیر دنبال امتیازگیری از ایران برای اهداف خود بود، به‌گونه‌ای که ایران از نقاط قوت خود تهی و از اهدافش باز بماند. اما نیروهای عمل‌کننده اعم از کسانی که در داخل و در نسبتی توده‌وار مرور ادامه

اوقات شرعی