شرحی کوتاه بر دروس معرفت نفس علامه حسن‌زاده آملی رضوان‌الله تعالی علیه
موضوع: چیستی و ضرورت معرفت شهودی نفس
درس: سید سعید لواسانی

جلسه دوم/ درس اول: بداهت وجود و شناخت شهودی وجود به شهود عقلی و حسی و پنج مرتبه وجودِ موجودات طبیعی

فایل PDF:

دروس معرفت نفس درس اول

اوقات شرعی