مالک… هرگز در اسرار پوشیده مردم و آن‌چه مربوط به مصالح کشور نیست، کنجکاوی مکن و بر کشف راز مردم حریص مباش، زیرا وظیفه تو حفظ قوانین اجتماع و انتظام مسائل معاشرت در میان ملت است تا آن حدود که آشکار باشد.
عهدنامه امیرالمومنین صلوات الله علیه

اوقات شرعی