راه‌حل مشکلات کشور، فقط مشارکت عمومی مردم یعنی توزیع قدرت بین مردم است. دولت باید مردم را به صحنه بیاورد، نه اینکه وظایف خود را به مردم تفویض کند! و قدرت را دست خود نگه دارد. بلکه قدرت باید در اختیار مردم باشد و مردم قیام بالقسط کنند. کار دولت آقای رئیسی سخت، اما بنیادین است.

اوقات شرعی