عدالت توزیع قدرت است: یعنی مشارکت عامه برای استقرار سیستم های عادلانه در کشور. اما معمولاً دولت‌ها از ترس نارضایتی‌هایی که معمولاً خواص تحمیل می‌کنند، از جراحی‌های ضروری اقتصادی فرار می‌کنند.
این‌جاست که تواصی بالحق و بالصبر معنی پیدا می‌کند. آقای رئیسی مردم را به صحنه قدرت بیاورند.

اوقات شرعی