۲. آقای رئیسی موفقیت شما در گرو حضور مومنانه مردم در حوزه‌های عمومی است. برای نمونه وقتی مشکل قطعی برق ریشه‌یابی شود، به مافیایی می‌رسیم که با رانت بخش خصوصیِ انحصاری برق را دست گرفت و کشور را به این وضع رسانند. و مشکل با شکستن حصار عنکبوتی آنان رفع می‌شود و بس.

اوقات شرعی