هوالحکیم

پایه مکتب امام “قیام لله” در دو ساحت فردی و جمعی است که اولی سالک راه خدا را به معرفت خدا و قرب الهی می‌رساند و دومی موجب تحقق مقاصد الله بر روی زمین و جامعه بشری می‌شود. اما “قیام لله” بدون “انگیزه الهی” و “نیت خالص” امکان ندارد. “انگیزه الهی” چیست؟

امام عزیز ما در یک کلام همه حقیقت را بیان می‌فرمایند: “مهم آن انگیزه الهی است که برگردد همه چیز به خدا” به تعبیر دیگر “اخلاص نیت” است و آن راه نداشتن غیر حق در دل و پاکی از شرک آشکار و پنهان و “اخراج غیر حق است.”

دفتر دوم “غمزه دوست” تحت عنوان “نه! برای غیرخدا!” به خواننده‌ای که می‌خواهد مسیر مستقیم الهی را طی کند، تقدیم می‌شود. و شامل دستورالعمل‌هایی از کلام امام است. باشد که نفس قدسی امام به ما توان بخشد که خود را برای خدا خالص کنیم که فرمود: “بی‌تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است؛ و رمز پیروزی را ملت می‌داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن: انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد.”

اوقات شرعی