آقای رئیسی در مسند ریاست قضا برای مردم ایران و مشخصاً لواسان خیر و برکت داشت و محیط را برای مفسدان ناامن کرد. اکنون توقع می‌رود به عنوان رئیس دولت به سمت عدالت، شفافیت، مبارزه با فساد، تبعیض، فقر، اقتصاد مولد و سالم، فرهنگ و سیاست فعالانه حرکت کند و همگی ما هم موظف به یاری ایشان هستیم.

اوقات شرعی