به این آگهی‌ها توجه کنید، از شمال تهران برای بنده فرستاده‌اند: ۵۰۰ میلیارد و ۶۵۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد! دولت جدید با چنین ثروت‌های انباشته و فسادهایی مواجه است. و باید اصول بنیادین و روش‌های عملی برای مبارزه با فساد داشته باشد و افرادی که عزم مبارزه با فساد دارند و وانمی‌دهند.

اوقات شرعی