آقای رئیسی در مصاحبه امروز معقول و منطقی و به عنوان رئیس جمهور همه مردم ظاهر شد و به جای نگاه به گذشته به آینده چشم دوخت. اخلاق را هم کاملاً رعایت کرد و نشان داد اهل حاشیه‌بازی سیاسی نیست. بلکه چتر خود را برای همه گسترانده و بنا دارد با فساد مماشات نکند. شروع خوبی است.

اوقات شرعی