بیان شد که سه کلان‌معیار در انتخاب رئیس‌جمهوری اصلاح از دسته‌بندی و جمع‌بندی بیانات رهبری حکیم استخراج می‌شود: یکی: تدین و ایمان، دوم انقلابی‌گریی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی؛ و سوم کارآمدی و کارایی و کفایت. معیار اولی زیرمعیار است و بدون آن نوبت به دو معیار دیگر نمی‌رسد. امکان ندارد کسی در جمهوری اسلامی مسئول شود، و معیار نخست را نداشته باشد و اگر چنین شود، این شخص هیچ مشروعیتی ندارد و باید از مسند کنار برود یا کنار گذاشته شود. و معیار دوم لازم است که بدون آن، شراط و معیار شود، ناقص می‌ماند. اما معیار سوم معیار کافی و و بدون آن، دو معیار پیشین به کار ما نمی‌آید. پس با ما در انتخابات اصلح باید هر سه کلان‌معیار را لحاظ کنیم.
اما با توجه به سه کلان‌معیار بالا زیرمجموعۀ آن دو را بشرح ذیل عرض می‌کنیم:
تدین و ایمان
۱. باایمان باشد: مومن به خدای تعالی باشد؛ خدای تعالی را همواره حاضرو ناظر بداند.
۲. باتقوا باشد، همواره اصلاح دائم درون داشته باشد. از بداخلاقی انتخاباتی پرهیز کند و از شیوه‌های تبلیغاتی صحیح استفاده کند.
۳. دارای تهذیب اخلاق (در شخصیت و تبلیغات)
۴. دارای صداقت و روراستی باشد. در گفتار و کردار خود با مردم صادق باشد و نخواهد مردم را فریب بدهد.
۵. حکومت و مسئولیت را امانت الهی بداند که باید پاسخ لحظه‌ به لحظۀ آن را بدهد.
۶. توکل بر خدا داشته باشد: برمبنای توکل به خدا، منطق، عقل، منطبق با واقعیت‌ها، بدور از وعده‌های بی‌خود و بی‌جا حرکت کند.

اوقات شرعی