امام صادق علیه السلام: “تفکر ساعه خیر من عباده سنه انما یتذکر اولوا الالباب” لحظه‌ای اندیشه بهتر از عبادت سالیانه است و این حقیقت را فقط صاحب‌خرد متذکر می‌شوند. برای آینده خود فکر کنیم و اسیر احساسات تبلیغات و فریب نشویم.

اوقات شرعی