اینکه امام خامنه‌ای همیشه از ما جلوتر هستند، حرفی نیست. رهبر و امام جلودار است و نفسانیت و انانیت هم ندارند. اما اینکه همه ما از ایشان خیلی عقب هستیم، باید نگرانمان کند نه اینکه تلاش کنیم یکجوری توجیه کنیم که ما نبودیم و دیگری بود. نگرانی و ترس این توجیه‌گری‌ها از همه بیشتر است‌.

اوقات شرعی