مشکل کجاست که ما به درجۀ سلمان، درجۀ مقداد، درجۀ ابوذر، نرسیده ایم؟ مشکل کجاست؟ به که شکایت ببریم؟ مشکل از خودمان است که با اختیار خودمان نمیخواهیم سلمان شویم، ابوذر شویم، مقدار شویم. مشکل از خودمان است. باید به خدا از خودمان شکایت کنیم. ظرفیت ما زیاد است و استعداد ما بی نهایت. اما ما همۀ استعداد خود را هرز کردیم، بلکه زیر خروارها نفسانیت زنده بگور کرده ایم. خدا به تو شکابت می بریم از خودمان!

اوقات شرعی