تفسیری زیبا از آباد کردن جهان و جهانبانی از حکیمی مفسر و مفسری عارف و محققی مدقق.
حضرت آیت الله جوادی آملی استاد بزرگوار ما خوش راه ما را نشان می‌دهد.
آباد کردن جهان‌ با تخریب محیط زیست و طبیعت و‌ تعدی و تجاوز و فساد امکان ندارد.

اوقات شرعی