شاخص‌های ریاست‌جمهور

تصویر فوق چکیده نظرات و شاخص‌های رئیس جمهور از بیانات رهبر حکیم را احصا کرده است. بجز سخنرانی آخری که بر بحث تحول هم تاکید شده است، در و جهت ویژگی‌های فردی و کاری وی، راهنمای عمل ما در انتخاب فرد مطلوب است.
البته باز تاکید می‌کنم که امکان جرح و تعدیل در این شاخص‌ها است و با همفکری می‌توانیم آن را تکمیل کنیم.

اوقات شرعی