مقدمه
انتخابات در پیش است و مسئولیت روشن‌گری و تبیین داریم تا هم خودمان و هم اطرافیان‌مان را به سمت انتخاب درست رهنمون شویم. به گونه‌ای که اشتباهات پیشین را تکرار نکنیم و ضعف‌های انتخاب خود را تا حد ممکن تقلیل دهیم. در این‌صورت اگر فردی که انتخاب شد، توزرد درآمد؛ حداقل پیش خدای خود روسفید باشیم که «خداجون! ما تلاش‌مان را کردیم؛ و قصور از ما نبوده است و توهم قدرت، بی‌چاره را از پا درآورد!»
ابتدا معیارهای رئیس‌جمهور طراز برای گزینش نامزد مورد نظر بیان می‌کنم. البته معیاری که می‌آیند، نظرات خود بنده است؛ اما تلاش کردم که برپایۀ رهنمودهای رهبری حکیم باشد.
لطفاً اگر کم‌وکاستی به نظرتان می‌رسد، بفرمائید تا پس از آن و براساس معیارهای مشترک فی مابین، دست به انتخاب درست بزنیم.

اوقات شرعی