این نظریات بلند و عمیق از معلم انقلاب اسلامی است که امام عزیز ما اندیشه‌های بلند ایشان را بی استثنا صحیح می‌دانند.
چقدر با این اندیشه فاصله گرفته‌ایم؟
به ویژه اصولگرایان فاصله‌ای معنی‌داری با اندیشه رهبران انقلاب اسلامی دارند.

تجربه کردن و رشدکردن اصل مسلمی اجتماعی است که فراموش شده است.
ملت ما در حال تجربه است، اما نمی‌گذاریم این تجارب مایع رشد بشود.
اشکال کجاست؟

اوقات شرعی