افطار در خون و کابلی که در خون غوطه‌ور است.
خون می‌خوریم از این‌همه سنگ‌دلی و قساوت.
بعد آن آقا می‌خواهد با دیپلماسی فشل خودش آمریکا را سر عقل بیاورد.
نخیر تکلیف این نامردمی‌ها فقط در میدان روشن می‌شود، فقط

اوقات شرعی