کاری از مدرسه حاج قاسم است.
و آن نهج البلاغه خوانی است.
این دفتر اول آن است که متن و ترجمه خطبه قاصعه است که از مهمترین خطبه های نهج البلاغه است و
نام دفتر اول را انتخابات و مبارزه با تعصب و استکبار گذاشته‌اند که نام با مسمایی است و به محتوای خطبه سازگار است.
یا علی

فایل اگر خدا می‌خواست:

nahjolbalagheh-madresehhajqasem-1

اوقات شرعی