حق نداریم نسبت به منکر بی‌توجه باشیم، بویژه اینکه می‌دانید برخی به عمد بنا دارند که قبح منکر چون روزه‌خواری را بریزند. فساد فساد است و تبعیض در برخورد با فساد نارواست. در لواسان دادستان جوانی آمده و بنا دارد قانون را اجرا کند، همین موجب ناامنی برای مفسدان و امنیت برای مردم است.

اوقات شرعی