ای فرزند آدم! اگر گناهان تو به وسعت آسمان‌ها باشد، سپس از من طلب بخشش نمایی. یقیناً تو را می‌آمرزم. (حدیث قدسی؛ ریاض السالکین؛ ۵۱۱ :۲) شب جمعه ماه رمضان و شب هفدهم و ما هم گدای درگاه دوست. آقای من! اگر بنده گناهکار خود را نپذیری، به کجا پناه ببرد!

اوقات شرعی