امام حسن مجتبی سلام الله علیه می‌فرمایند: “راس العقل معاشره الناس بالجمیل، و بالعقل تدرک الداران جمیعاً، و من خرم العقل حرمهما جمیعاً” راس عقل همزیستی زیبا با مردم است‌، دنیا و آخرت با عقل به دست می‌آید و آنکه از عقل محروم است، از آن دو محروم است. عقل آزاد از نفسانیت

اوقات شرعی