دلم برای آقای آشنا می‌سوزد که چاهی کند برای دیگران و خودش درون آن افتاد. آقای آشنا این چاه نفسانیت است که به ته آن رسیده‌اید. توبه کنید و به جای اینکه پشت سر هم آیه یا دعا توئیت کنید، آن‌ها را به قلب خودشان بفرستید.

اوقات شرعی