مرحوم آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی رحمت الله علیه: یک وقتی پای درس مرحوم آیت الله بروجردی بودیم؛ فرمودند: وقتی می‌گویند انسان را تعریف کن، می‌گویند: حیوان ناطق؛ اما اگر از ما بپرسندمی‌گوییم انسان یعنی فقر محض. کاش بفهمیم که ما هیچ هیچ هیچ هم نیستیم، نیستی فقر

اوقات شرعی