معنای سربازی اختیاری، سربازی دلبخواهی نیست. بلکه گذر از نگاه نادرست شیءبودگی به سربازان که نگاه غربی به انسان است، که متاسفانه برخی از ما هم بی‌توجه، آن نگاه را داریم به کرامت انسانی سربازان. ما مشکل مبنایی با سربازی اجباری داریم. امنیت هم با نیروهای داوطلب و با انگیزه بیشتر تامین می‌شود.

اوقات شرعی