مبارزه با فساد عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق و گروهی پابکار و باانگیزه می‌خواهد. مبارزه قطعی چون مسکنی است که اصل مشکل را پنهان می‌کند. اگر قبول داریم فساد اژدهای هفت‌سر است، هرگونه کم‌کاری و بی‌برنامگی و انفعالی، مردم را از نظام ناامید می‌کند. فساد هم اخلاقی، سیاسی و اقتصادی است.

اوقات شرعی