دنیا محل بازی نبست، و اگر بخواهیم بازی کنیم، دنیا و نفس و شیطان باهم اجماع می‌کنند و ما را بازی می‌دهند.
خطرناک‌ترین بازی هم بازی با دین و عبادت است.
و‌ شرط اول خروج از بازیگری و بازی خوردن توسط آن سه دشمن خطرناک آن است که گناه نکنیم و‌ با گناه فاصله بگیریم.
استادی می‌گفت: امام رضوان الله تعالی علیه در اوایل طلبگی به من فرمودند: فقط گناه نکن!
و این همه حقیقت حضور در دنیا ست، گناه نکنیم و آنوقت تاثیر عمیق نماز و روزه و نماز شب را در جان خود ببینیم.

اوقات شرعی