فیلمی از دستور مرحوم مصباح یزدی برای کنترل خطورات: “یاد امام زمان باشید در همه حال” اعلی الله مقامه و رحمت الله علیه یک توضیح مزید استحضار دوستان عزیز اینکه کنترل نفس و رسیدن به مقام انسانیت، برون‌رفت از رذائل است و راه برون‌رفت از رذائل، برون‌رفت از خواطر نفسانی و شیطانی است. به روایتی خواطر اربعه داریم: خواطر ربانی، ملکی، نفسانی و شیطانی. انسان باید خاطر نفسانی را کنترل کند تا به مراحل خواطر ملکی و ربانی برسد. گرچه این خواطر، جفت جفت هستند. انسان از خاطر ملکی به خاطر ربانی سیر صعودی پیدا می‌کند و از خاطر نفسانی به خاطر شیطانی.

اوقات شرعی