انتظار منجی نه بزرگ به وضع موجود است: عدم پذیرش جهانی پر از ستم و فساد و تباهی. بنابراین انتظار همراه با حرکت انقلابی است، بلکه منتظر شورشی است: شورش علیه ستم، شورش علیه بی‌عدالتی، شورش علیه آشکار و پنهان، شورش علیه فساد. منتظر واقعی وسط معرکه جنگ فقر و غنی است، او منتظر قائم است.

اوقات شرعی