سخنان بسیار عمیقی است
آزادی در انتخاب نامزدها و عدم تحمیل حاکمان یعنی نفی نظام حاکم – رعیتی که موجب رشد مردم می‌شود
و باید به مردم اجازه اشتباه کردن داد و‌ نظر خود را بر مردم تحمیل نکرد.
شما نامزد و نامزدهایی که اصلح می‌شناسید به مردم معرفی کنید و برای وی تبلیغ بکنید، اما تحمیل نکنید و بگذارید مردم انتخاب کنند.
البته این منافاتی با نظارت بر اینکه نامزدها شرایط قانونی را داشته باشند و نظارت بر فرایند درست انتخابات ندارد.
بلکه این دو لازم و ملزوم هم هستند.
همچنین نوع تبلیغات نباید همچون انتخابات غربیان باشد که موجب فریب مردم شود.
بنابراین ما وظیفه داریم که آزادی مردم را تامین کنیم و از آن پاسداری نماییم.
یک نمونه فتنه ۸۸ است که خواستند آزادی مردم را مخدوش کنند و نتوانستند.

اوقات شرعی