ابن عربی عید را اعاده و تکرار تجلی حق در عالم می‌داند. و عید جمع بین ابداع و نوآوری و اعاده و ظهور است. نوروز ۱۴۰۰ قرن کهنه به قرن جدید تحول می‌یابد و اولین و آخرین قرنی است که می‌بینیم و سال‌ها و قرن‌ها می‌آید که ما در دنیا نیستیم، بلکه در ابد و بقایای خود باقی هستیم. غفلت نکنیم.

اوقات شرعی