روزی نیست که خبر بازداشت شهردار یا عضو شورای شهری را نشنویم. این نشان می‌دهد که مراکز اجرایی و بویژه نظارتی وظیفه خود را درست انجام ندادند‌. این دوره چگونه است؟ آیا وظیفه خود را انجام می‌دهند؟ نمی‌دانم و صبر می‌کنیم. اما وظیفه مهم‌تر تکلیف و مسئولیت ما مردم در شناخت افراد صالح است.

اوقات شرعی