آقای روحانی به هر زوری است، می‌خواهد برجام را حفظ کند حتی اگر با بدفهمی قرآن باشد. آیات سوره انفال که گفتید، آیه ۵۸ را بخوانید، موضع قرآن در برابر نقض‌کنندگان چیست؟ در این صورت اگر ما پیمان را رها نکنیم خائن هستیم و خدا خائنان را دوست ندارد.

اوقات شرعی