انقلاب اسلامی نظام استبدادی پهلوی را ساقط و آمریکا را از ایران بیرون کرد.
و این پیروزی بزرگی بود.
دفاع از مظلومان جهان به ویژه فلسطین و مبارزه با فساد و آزادسازی ظرفیت انسانی و کرامت انسانی از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
در کنار آن حضور هماهنگ مردم آن را به مثابه مردمی‌ترین انقلاب جهان معرفی کرد که اعجاب جهانیان را برانگیخت.
ما در گام اول نظام جمهوری اسلامی را تحقق بخشیدیم و نظریه جدیدی در سیاست و حکمرانی ارائه کردیم.
اما گام دوم انقلاب اسلامی گام‌ کارآمدی و تحقق عدالت و پیشرفت توام با عدالت و مبارزه با فساد و مفسدان است. در این گام‌ باید شاهک‌ها و آمریکاهای کوچک و حقیر داخلی را از از کشور و نظام مدیریتی خود بیرون کنیم و ساختارهای نظام اداری را اصلاح کنیم و دولت اسلامی و جامعه اسلامی را تحقق بخشیم و این وظیفه و کار همه ماست.

اوقات شرعی