دکتر فریدون عباسی رییس کمیسیون انرژی گفتند: شفافیت آرائ نمایندگان را امضا کردم، اما به آن رای ندادم! یکی به برجام رای داده بود، در حوزه انتخابیه او را کتک زدند، این چه شفافیت آراست؟ آیا مردم ظرفیت شفافیت را دارند؟

ضمن عرض ارادت آقای دکتر!

چه بگویم؟ یعنی مردم مقصرند؟ متاسفم!

اوقات شرعی